O nás

Kto sme

Výkonný tím:

  • Jozef Filko, správca
  • Tomáš Kováčik, PR, marketing, komunikácia a kampane
  • Dmitrij Olšovský, fundraising a komunikácia s donormi


Jozef Filko

správca nadácie

Nadácia Fides et Ratio bola založená v októbri 2022 katolíckymi laikmi, ktorí sa spoznali vďaka aktivitám Spoločenstva Ladislava Hanusa.
Názov nadácie je inšpirovaný encyklikou sv. Jána Pavla II. Fides et Ratio. Svätý Otec v nej píše o harmónii viery a rozumu, ktoré nás obe vedú k tej istej Pravde.

Naša vízia

Slovensko, kde verejný život a kultúra môžu slobodne dýchať duchom evanjelia pre dobro ľudí.

Misia

Podporujeme kresťanské organizácie a ľudí dobrej vôle, ktorí pre dobro všetkých odvážne a kompetentne prinášajú evanjeliové hodnoty do kultúrneho a verejného života na Slovensku.

Hodnoty

Dôvera v Boha

Uvedomujeme si, že sami nič nemôžeme urobiť, že potrebujeme požehnanie od Pána Boha.

Kultúrnosť

Naše spôsoby, vyjadrovanie, práca a profesionalita majú poukazovať na vznešenosť našich cieľov.

Dobroprajnosť

Chceme šíriť dobro a žičlivosť, budovať mosty spolupráce medzi organizáciami, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty a ciele.

Čo robíme

Cieľom nadácie je spájajúc vieru a rozum podporovať obhajobu a šírenie kresťanských hodnôt vo verejnom a kultúrnom živote na Slovensku. Aby sa nielen zachoval kresťanský ráz Slovenska pre ďalšie generácie, ale sa aj ďalej rozvíjal.

Nadácia sa chce zamerať predovšetkým na akútny problém angažovaných kresťanov vo verejnom a kultúrnom živote a to je chýbajúci funkčný systém finančnej podpory.

Jej cieľom je v prvom rade podporovať projekty Inštitútu Ladislava Hanusa a priamo či prostredníctvom grantových výziev ďalšie kresťanské organizácie a angažovaných laikov najmä v nasledujúcich oblastiach.

Piliere, ktoré podporujeme

Vzdelávanie
a akademický svet

Podporujeme

– vzdelávacie programy, ako aj štipendiá pre jednotlivcov, aby ako veriaci kresťania a zároveň kompetentní odborníci dokázali obstáť vo svojich profesiách, v inštitúciách, v politike či všade tam, kde sú. Aby viera formovala tak ich súkromný život, ako aj ich verejnú angažovanosť.

– sieťovanie kresťanov v rôznych oblastiach: akademikov na univerzitách, učiteľov na školách, umelcov, ekonómov či politikov, aby o sebe vedeli a mohli si pomáhať a inšpirovať sa.

– aktivity a programy prinášajúce výchovu k úcte vo vzťahoch, k manželstvu a rodičovstvu.

viac

Kresťanská kultúra
a umenie

Podporujeme 
– podujatia a aktivity, ktoré rozvíjajú kresťanskú kultúru a prinášajú kresťanský pohľad na dôležité témy dnešnej spoločnosti (napríklad podpora hodnoty ľudského života, rodiny…)

– iniciatívy, ktoré pomôžu kresťanom obstáť v súčasnej sekulárnej spoločnosti, ktoré im pomôžu jednak nachádzať dobré argumenty, ako aj budovať vzťahy a komunitu. 

 – umenie, ktoré čerpá inšpiráciu z evanjelia a dokáže tomuto svetu ponúknuť skutočnú krásu. 

viac

Občianska angažovanosť
v kresťanskom duchu

Podporujeme zapájanie sa do verejnej diskusie, ako aj tvorbu legislatívy a pripomienkovanie zákonov s cieľom prinášať kresťanský pohľad a riešenia pre spoločnosť a človeka. 

Za dôležité považujeme oblasti vzdelávania, zdravia, kultúry, médií, ochrany ľudskej dôstojnosti v každej fáze života a základných ľudských práv, podporu a ochranu rodiny, manželstva a rodičovstva, materstva a iné.

viac

Konzervatívni experti

Podporujeme vyhľadávanie, sieťovanie a formáciu kresťanských odborníkov. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje prítomnosť kompetentných a odvážnych expertov na školstvo, kultúru a umenie, zdravotníctvo, energetiku, ľudské práva atď. 

viac

Ideová a charakterová formácia verejného života a kresťanskej politiky

Podporujeme

– ideovú formáciu kresťanských konzervatívnych politikov. Naším cieľom je, aby vo verejnom živote boli charakterní a veriaci ľudia, ktorí poznajú sociálne učenie Cirkvi a chcú ho vo verejnom živote odvážne a čestne presadzovať.

 – tvorbu kresťanských riešení a politík vo verejnom živote.  

viac

Náš patrón

Za patróna nadácie sme si zvolili svätého Jána Pavla II.

„Viera a rozum (fides et ratio) sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša ku kontemplácii o pravde. Túžbu poznať pravdu a nakoniec poznať Boha vložil do srdca človeka Boh, aby človek tým, že bude poznať a milovať Boha, mohol dospieť aj k plnej pravde o sebe samom.“

Počas svojho dlhého pontifikátu sa usiloval o novú evanjelizáciu európskej kultúry, ktorá zabúda na svoje kresťanské korene. Záležalo mu na tom, aby kresťanské hodnoty prenikali do kultúry, do umenia, na univerzity i do verejného života.

Ján Pavol II. mal tiež veľmi vrúcny vzťah k Slovensku. Zdôrazňoval, že dôležitou hodnotou je aj vzťah k vlasti a vlastnej krajine. Často veriacim opakoval: „Nebojte sa.“ Našu krajinu povzbudil aj týmito slovami: 

„Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“

Logo nadácie

Logo nadácie vyjadruje vieru a rozum (fides et ratio) ako dve krídla, ktoré človeka povznášajú k poznaniu pravdy o Bohu. Tiež v ňom možno vidieť otvorenú knihu ako symbol Božieho zjavenia, ako aj prirodzeného zákona, pričom červená farba vyjadruje vieru (Sväté písmo) a modrá rozum (prirodzený zákon). Farby loga zároveň vyjadrujú národné farby Slovenska.

Podporte nás

Kvalitné projekty môžeme podporovať len s Vašou pomocou. Prispieť na ne môžete vkladom priamo na náš účet alebo mobilbankingom či QR kódom.

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.