Prečo poukázať 2% práve Nadácii Fides et Ratio?

V dnešnej dobe, keď sa každý z nás snaží nájsť spôsoby, ako prispieť k lepšej spoločnosti, existuje jednoduchý, avšak významný spôsob, ako to urobiť – poukázanie 2 percent z daní.
Nadácia Fides et Ratio je výnimočná organizácia, ktorej poslaním je šírenie kresťanských hodnôt a podpora kresťanských organizácií vo verejnom živote. Využitím tejto možnosti môžete významne prispieť k realizácii projektov, ktoré majú hmatateľný dopad na komunitu a spoločnosť ako celok.

ROZMANITOSŤ PROJEKTOV

Na našej webovej stránke nájdete širokú škálu projektov, ktoré sme v minulosti realizovali, od programov chrániacich mládež pred škodlivými obsahmi, cez sprevádzanie vysokoškolákov na ceste k plnosti, podporu kresťanského umenia a kultúry a občiansku angažovanosť za ochranu života až po ideovú formáciu verejného života. 

Tieto projekty sú dôkazom našej neustálej snahy o zlepšovanie životov jednotlivcov a komunít prostredníctvom aplikácie kresťanských princípov a hodnôt.

MOŽNOSŤ ŠIRŠIEHO PRÍNOSU

Keď sa rozhodnete poukázať 2 percentá svojich daní Nadácii Fides et Ratio, váš príspevok môže byť využitý na podporu nielen jedného, ale viacerých projektov súčasne. Toto umožňuje rozloženie podpory na širšie spektrum iniciatív, čím sa zvyšuje váš celkový dopad na spoločnosť.

ŠÍRENIE KRESŤANSKÝCH HODNôT

V súčasnom svete, kde sa hodnoty čoraz viac relativizujú, je podpora organizácií, ktoré sa zasadzujú za kresťanské princípy, kľúčová. Vaším príspevkom podporíte aktivity, ktoré šíria dobro, lásku a solidaritu v súlade s kresťanským učením.

TRANSPARENTNOSŤ A DôVERA

Nadácia Fides et Ratio je zaviazaná k transparentnosti vo všetkých svojich činnostiach. Môžete byť istí, že vaše 2 percentá budú použité efektívne a zodpovedne na projekty, ktoré prinášajú reálnu zmenu.

Ako poukázať 2 percentá?

ZAMESTNANEC
(daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ)

Som fyzická osoba a nevykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti (organizácia) na žiadosť dobrovoľníka.

Ako poukázať podiel z dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. Prípadne vyplnením tlačiva na stránke Finančnej správy.

K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

viac

PODNIKATEĽ
(som právnická osoba, živnostník alebo si podávam daňové priznanie sám)

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Ako poukázať podiel z dane

Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

viac

naše údaje pre potreby vyplnenia tlačiva

[15] IČO (vpisujte tak, aby posledná číslica vpravo bola v poslednom okienku vpravo)

54863660

 

[16] Obchodné meno (názov)

NADÁCIA FIDES ET RATIO

Podporte nás

Kvalitné projekty môžeme podporovať len s Vašou pomocou. Prispieť na ne môžete vkladom priamo na náš účet alebo mobilbankingom či QR kódom.

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.