Grantová výzva: Kresťanské umenie vo verejnom priestore

Nadácia Fides et Ratio (ďalej nadácia) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci grantovej schémy s názvom Kresťanské umenie vo verejnom priestore. Výzva je otvorená od 5.7. do 15.9.2023.

Cieľom výzvy je umelecky uchopiť kresťanské posolstvo, tak aby oslovovalo dnešného človeka (prípadne ho aj zdravo provokovalo) a umiestniť ho vo verejnom priestore respektíve vstúpiť do kritickej, umeleckej polemiky so sekulárnou kultúrou. 

Umelecké dielo (vizuálne, akustické, dramatické a pod.) môže artikulovať napríklad avšak nie len:

 • vybraný aspekt kresťanskej viery, ktorý autor považuje za obzvlášť dôležité vyjadriť práve v dnešných časoch,
 • vybranú oblasť súčasnej kultúry, ktorá dnes najviac potrebuje svetlo evanjelia (napríklad škandál umelých potratov, svet médií, biznisu, politiky, vojny, ochranu mládeže pred morálne škodlivým obsahom a pod.),
 • môže tiež odkryť bežne prehliadanú krásu stvorenia i kresťanskej viery (príroda, manželstvo, čistá láska, zbožnosť a úcta k Bohu apod.).


V rámci grantovej schémy nadácia poskytne finančnú podporu jednotlivcom (autorom, umelcom) alebo neziskovým organizáciám, ktoré odvážne a kompetentne prinášajú evanjeliové hodnoty do kultúrneho a verejného života na Slovensku. 

Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitne spracovať žiadosť o grant, ktorá zrozumiteľne odprezentuje návrh umeleckého diela, jeho umiestnenie vo verejnom priestore, predpokladané výsledky a prípadne úspechy doterajšej činnosti predkladateľa. Posudzovaná bude tiež originalita zámeru projektu, jeho realizovateľnosť a predpokladaný dopad na verejný a spoločenský život na Slovensku. 

Podporený projekt/projekty budú propagované v rámci Roku kresťanskej kultúry organizovaného Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Ekumenickou radou cirkví.

Autorské práva k dielu 

Nadácia Fides et Ratio podporou nezískava práva ani licencie na umelecké výstupy, získava iba právo o podporených výstupoch informovať textovou, obrazovou, video či inou formou, na svojich webových stránkach, kontách sociálnych sietí, mediálnych výstupoch, tlačených i netlačených výstupoch, čo bude podmienkou pre uzatvorenie darovacej zmluvy.

Postup pri predkladaní projektu

Žiadosť odošlú žiadatelia najneskôr do 15. septembra 2023 (vrátane) výlučne v elektronickej forme cez online formulár – viď nižšie. Projekty neprijímame osobne ani poštou.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Úspešní i neúspešní žiadatelia o podporu budú vyrozumení o výsledkoch grantovej výzvy e-mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na webovej stránke www.nfr.sk najneskôr do 31. októbra 2023.

Harmonogram

Vyhlásenie grantovej výzvy

5. júl 2023

Uzávierka prijímania žiadostí o podporu

15. september 2023

Vyhlásenie výsledkov, podpis darovacích zmlúv a prevod finančných prostriedkov

do 31. októbra 2023

Realizácia projektov

v rámci Roka kresťanskej kultúry najneskôr do konca júla 2024

Odovzdanie záverečnej správy a vyúčtovania projektov

od ukončenia realizácie do 30 dní, najneskôr však do konca júla 2024

 

Oprávnení žiadatelia

 • fyzická osoba – autor (umelec) v slobodnom povolaní alebo podobné alebo 
 • nezisková organizácia – občianske združenie, organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a podobné organizácie.
 

Výška grantu a doba realizácie projektu

Maximálna výška podpory je 5.000,- EUR, na základe hodnotenia výberovej komisie a vyhlasovateľa výzvy.  

Realizácia projektov by mala prebiehať od septembra 2023 do júla 2024. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu darovacej zmluvy. 

Z prostriedkov Nadácie Fides et Ratio nebudú financované:

 • mzdy a odmeny (s výnimkou, ak sú priamo viazané na tvorbu, realizáciu a zobrazenie diela),
 • náklady, ktoré nie sú priamo spojené s realizáciou diela,
 • náklady spojené s medializáciou projektu,
 • náklady na občerstvenie, ceny do súťaží, odmeny,
 • bankové poplatky a obdobné poplatky,
 • náklady vynaložené pred podpisom darovacej zmluvy.

Pokyny k podaniu žiadosti

Milí priatelia kresťanského umenia, 

vážime si, že ste sa rozhodli venovať svoj čas spracovaniu žiadosti do grantovej výzvy Kresťanské umenie vo verejnom priestoreK predloženiu žiadosti o grant je potrebné:

1. Registrácia do systému eGrant (zapamätajte si svoje prihlasovacie údaje (email a heslo).

Ak ste sa do systému eGrant registrovali už v minulosti, neregistrujte sa znovu – použite email a heslo, ktoré už v systéme máte zaregistrované. V prípade, že ste zabudli heslo, kliknite na Zabudnuté heslo.

2. Pre overenie správnosti e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, Vám bude odoslaný e-mail s aktivačným odkazom. Kliknite na zaslaný odkaz. V prípade, že ste email nedostali, skontrolujte si, prosím, aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam), obzvlášť, ak sa prihlasujete z adresy gmail alebo máte nastavenú silnú ochranu vášho účtu. Ak vám potvrdzovací mail neprišiel ani do nevyžiadanej pošty (spam), zopakujte registráciu, resp. kontaktujte technickú podporu na 0949 428 239. 

3. Prihláste sa do systému eGrant.

4. Podajte žiadosť – kliknite na “Moja žiadosť”, vyplňte a odošlite formulár (obsah formulára môžete meniť až do dátumu uzávierky výzvy – 15.9.2023).
Po odoslaní žiadosti bude na váš email zaslané potvrdenie o prijatí žiadosti o grant. 

 

Tešíme sa na váš projekt a ďakujeme za úsilie venované spracovaniu žiadosti.

Otázky obsahového charakteru adresujte na info@nfr.sk.
V prípade technických problémov kontaktujte prevádzkovateľa systému eGrant na tel. 0949 428 239.

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.