Aktuality

Stanovisko Nadácie Fides et Ratio k verejnej znevažujúcej kampani proti Právnickej fakulte Univerzity Komenského v súvislosti s jej partnerstvom esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa

Ako partner esejistickej súťaže musíme reagovať na nespravodlivý a dehonestujúci lynč, ktorého terčom sa stala Právnická fakulta UK a jej vedenie.

Vo štvrtok 12. 10. 2023 Právnická fakulta UK v rámci partnerstva na svojich sociálnych sieťach zverejnila informáciu o esejistickej súťaži sv. Tomáša Morusa z morálnej, politickej a právnej teórie, ktorú organizuje Inštitút Ladislava Hanusa. Jej predmetom je otázka „Registrované partnerstvá na ESĽP – možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva.“.

Krátko po zverejnení oznamu o súťaži, vedenie fakulty čelilo nespravodlivému lynču na sociálnych sieťach. Fakulte bolo vyčítané, nezriedka vulgárnym a urážlivým jazykom, ktorý nemá nič spoločné s kultúrnou a akademickou diskusiou, že dehonestuje pamiatku dvoch mladých ľudí, ktorí boli zavraždení pred rokom v rovnaký deň, a že predmetná téma eseje nepatrí na akademickú pôdu.

V prvom rade spájať tieto dve skutočnosti a vytvárať dojem, akoby sa Právnická fakulta UK ako partner súťaže samotným jej zverejnením chcela dotknúť pamiatky obetí odsúdeniahodnej vraždy na Zámockej ulici, je hrubo urážlivé a intelektuálne nepoctivé krivé obvinenie. Rovnako požiadavka vylúčiť predmetnú otázku z univerzitnej pôdy a akademického skúmania je prejavom nerešpektovania akademickej slobody, nekultúrnosti a zároveň prejavom nepochopenia poslania univerzity. Univerzitná pôda má byť otvorená kritickému hľadaniu pravdy v otvorenej intelektuálnej diskusii. V tomto spočíva aj zmysel dôležitosti akademickej slobody, ktorú vybojovala generácia roku 1989.

Na základe viacerých odsudzujúcich komentárov k súťaži možno skonštatovať, že ich autori v mene „progresu“ radikálne odmietajú európske civilizačné korene, ktorých podstatnú súčasť tvorí práve kresťanská kultúra a náboženstvo. Nevidia v nich už duchovný poklad nesmiernej hodnoty, ale iba príčinu všetkého zla. V tomto sa títo progresívni radikáli dostávajú do rozporu tak so svojou vlastnou slovenskou spoločnosťou a jej kultúrnou a dejinnou identitou, ktorá kresťanské dedičstvo v zmysle cyrilo-metodskej tradície vyjadrila v Ústave SR, ako aj so svojou Alma mater, nakoľko Ján Amos Komenský vo svojom diele zdôrazňoval dôležitosť prepojenia sprostredkovania vedomostí s kresťankou duchovnou a mravnou výchovou.

Na to, aby zvíťazili nebezpečné snahy úzkej skupiny progresívnych cenzorov, ktorí chcú vylučovať tradičné morálne a právne teórie z univerzitnej pôdy, postačí, ak stúpenci slobody budú mlčať. To nás učí história a mnohí z nás boli toho svedkami v 20. storočí. Práve v tomto kontexte vyniká aj dôležitosť našej súťaže a pripravovanej konferencie.

Pozývame preto všetkých študentov i doktorandov ako aj mladých profesionálov do 30 rokov bez ohľadu na ich názorové presvedčenia, aby sa do súťaže sv. Tomáša Morusa zapojili. Facebookovým kritikom ponúkame, aby namiesto nenávistných komentárov na sociálnych sieťach, radšej sformulovali a obhájili svoje stanoviská k rozhodnutiam ESĽP v kvalitnej akademickej eseji. Zároveň povzbudzujeme všetkých akademikov a intelektuálov, ktorí si ctia akademickú slobodu, bez ohľadu na ich ideový svetonázor, aby súťaž podporili a Právnickej fakulty UK sa verejne zastali.

Prikladáme aj reakcie novinarov z Denníka Štandard a Konzervatívneho denníka Postoj ako aj reakciu samotného Dekana Právnickej Fakulty UK a rozhovor s ním.

Zdieľať:

Viac noviniek

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.